Beviljade projekt

Paraply Byutveckling

Publicerades den 28 april 2022

Paraply byutveckling är ett paraplyprojekt för att kunna erbjuda medel och verktyg för processer för framtagande av byutvecklingsplaner. Syftet är att i byar och avgränsade bygder kunna utreda behov och förutsättningar för utveckling som ska stärka platsen samt skapa gemenskap.

För varje delprojekt är avsatt kostnader upp till 50.000kr. Delprojekten innehåller olika aktiviteter för att exempelvis utreda behov och förutsättningar, skapa samsyn och hitta gemensamma vägar framåt för byutveckling. Aktiviteterna kan bestå i bymöten, studiebesök, kartläggningar, förankringsarbete,  marknadsundersökningar eller kompetensutveckling. Delprojektens aktiviteter kommer tillsammans att uppfylla målen i paraplyprojektets ramverk.

Projektfakta och bedömning

LAG:s beslutsdatum: 22-03-03
Projektnamn: Paraply – Byutveckling
Sökande: Skånes Ess ideell förening
Journalnummer: 2022-242
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som bor och verkar på landsbygden.
Insatsområde:  Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 296 poäng (avslagsnivå 260 poäng) stöd.
LAG:s motivering:  ” Projektet stimulerar till att fler bygder i ett förenklat administrativt förfarande ges en möjlighet till landsbygdsutveckling. Genom de processer som ska drivas kommer idéer och initiativ att uppstå som ger flertalet följdeffekter. I byutvecklings- och handlingsplaner beskrivs konkret vägen till önskad utveckling. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 400.000 kr, varav 268.000 kr finansieras med projektstöd och 132.000kr finansieras av LAG. LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och LAG-pott.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsen ger många bygder förutsättningar för planering av utvecklingsåtgärder som gynnar bygden och planerna tillsammans gynnar hela området. Insatsen är starkt identitetsskapande för området och kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra Skåne.

 

Observera att det formella myndighetsbeslutet av Jordbruksverket ännu ej fattats

Dela: