Beviljade projekt

FET (Fåmansföretag och enmansföretag i tillväxt)

Publicerades den 29 juni 2022

Syftet med projektet är att hitta och underlätta för få- och enmansföretag att få kunskaper om stödsystem och möjligheter till ökad tillväxt. Genom projektet utvecklas en ny samverkansmodell.

Göinge Näringsliv och Östra Göinge kommun har fått signaler om att stödsystem, hjälpmedel och finansieringsmodeller inte når fram till få- och enmansföretag, vilket får en påverkan på möjligheten att växa. Projektet ska resultera i en ny modell för inventering och arbetssätt som främjar tillväxt för målgruppen samt att nya samverkansformer och stödfunktioner utvecklas.

I projektet inventeras och kartläggs företag tillhörande målgruppen. Kontakt tas sedan med företagen för att boka möten. Därefter sker besök med intervjuer utifrån ett underlag som framtas i samverkan med Krinova. Resultatet sammanställs och sprids.

Samarbeten: Östra Göinge kommun, Krinova incubator & science park, nyföretagarcentrum Kristianstad Östra Göinge, ALMI samt företagsnätverken.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-05-24
Projektnamn: FET, Fåmansföretag och Enmansföretag i Tillväxt
Sökande: Göinge Näringsliv, 769605-9067
Journalnummer: 2022-654
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som verkar på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan få 285 poäng (avslagsnivå är 280 poäng).
LAG:s motivering: ”Ett projekt som leder till bra samarbetsmodell mellan kommun och näringslivsförening för inventering och uppsökande verksamhet för att nå många mindre företag med tillväxt som långsiktigt mål. Modell ska innehålla hur service ger nya vägar för företag att växa och nå många mindre företag med tillväxt som långsiktigt mål. Tydligt jämställdhetsperspektiv och hållbarhetsperspektiv finns i projektet med inslag av kompetensutveckling och nätverkande mellan företag, ideella och kommunen. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 905 966kr, varav 596 966 kr finansieras med projektstöd och 309 000kr finansieras av Östra Göinge kommun som offentlig resurs (ÖOS).
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms vara till bred nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del då det är många företagare samt ideella aktörer som är målgruppen. Insatsen är identitetsskapande för området och kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra Skåne

Dela: