Beviljade projekt

Förstudie Snapphaneleden

Publicerades den 29 juni 2022

Förstudien ska utreda förutsättningarna för att bygga en led mellan de tre besöksmålen Naturum/Kristianstad Vattenrike, Wanås och Hovdala slott.

Visionen är att skapa ”Sveriges mest Hållbara led”, genom att arbeta med innovativa lösningar för Snapphaneledens kvalitetsstandard och långsiktiga finansiering. Utmaningen är att ta fram och presentera en ny led, där ansvarsfrågan och finansieringsfrågan är kopplad till ledhuvudmannaskapet. Ledhuvudmannen har det övergripande samordningsansvaret för utförandet och  finansieringen av drift och underhåll men det krävs ett tydliggörande gällande vem som ska finansiera och utföra vad.

Förstudien ska genom dialogerna med markägare, föreningar och de andra målgrupperna säkerställa ett långsiktigt hållbart förvaltande av leden, det är viktigt för områdets potential och framtid att bevara de natur- och kulturvärden som presenteras. Ledens etablering är beroende av det lokala perspektivet och lokalsamhällets vilja att utveckla ledens potential tillsammans. Det finns stora möjligheter att utgå från befintliga vandrings- och cykelleder samt koppla ihop Snapphaneleden med andra besöksmål, i angränsande kommuner i Skåne Nordost, Skåne och i södra Sverige. Detta bidrar till ökade tillväxtmöjligheter för näringslivet likväl som turism, frilufts och rekreationsmöjligheter för boende och besökare. Snapphaneleden skulle stärka hela Skåne Nordost som naturturismdestination och som attraktiv boendemiljö.

En framtagen förstudierapport för Snapphaneledens genomförande och vidare arbete ska presenteras. Rapporten ska utgå ifrån det nationella ramverket för vandringsleder och den verktygslådan som är presenterad i det arbetet.

Rapporten ska presentera:

  • Förslag till funktionerna; Ledsamordnare, ledansvarig, ledförvaltare samt ledpartner
  • Förslag till kvalitetsstandard
  • Tema för leden
  • Noder kopplat till Snapphaneleden
  • Möjlighet för Affärs- och produktutveckling för lokal besöksnäring.

Projektet är ett samarbetsprojekt och genomförs i Kristianstads och Hässleholms kommuner.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG:s beslut: 22-05-24
Projektnamn: Förstudie Snapphaneleden Skånes Ess
Sökande: Skåne Nordost (Kristianstads kommun), 212000-0951
Journalnummer: 2022-1900
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – samarbete. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som verkar på landsbygden och är ett samarbete mellan två leaderområden, Lag PH och Skånes Ess.
Insatsområde: Land/Vatten
Bedömning: Ansökan får 296 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: Ett projekt med målet att hitta nya och innovativa sätt att hållbart få långsiktighet i drift och underhåll av vandringsleder i enlighet med det nationella ramverket vilket kan ge
en hög grad av överförbarhet. Det finns ett brett intresse i Sverige för att finna lösningar på hur vandringsleder kan hållas i gott skick på ett hållbart sätt. Projektet har ett intressant angreppssätt där samtliga tre aspekter av hållbar utveckling utgör utgångspunkt i planeringsförfarandet. Den tänkta leden knyter samman starka besöksmål och tidigare ledstrukturer i området och förstudiens resultat visar hur och om leden är genomförbar på ett långsiktigt hållbart sätt. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 339 766kr, varav 223 307kr finansieras med projektstöd och 116 459kr finansieras av Östra Göinge kommun som offentlig resurs.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsen är  nätverksskapande och identitetsskapande för området där förstudiens resultat gynnar utveckling i nordöstra Skåne.

Dela: