Beviljade projekt

Ta i trä

Publicerades den 29 juni 2022

Projektet är en förstudie av den lokala marknaden för förädling av lövträd i nordöstra Skåne.

Förstudien kommer att göra en kartläggning över vilka förutsättningar, eventuella hinder och behov som finns för ökad förädling. Projektet ska också öka intresset hos skogsägare och producenter för värdet av att förädla lövträd och utveckla nya produkter, samt utveckla kontakten mellan de lokala primärproducenterna, de som vidareförädlar den skogliga råvaran och en lokal marknad.

Samarbeten: De organisationer som medverkat i framtagandet av den skånska skogsstrategin, Helgeå Model Forest, markägare, yrkesverksamma, kommuner, systerprojekt, akademi och yrkesskolor.

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-03-03
Projektnamn: Ta i Trä
Sökande: Länsstyrelsen i Skåne, 202100-2346
Journalnummer: 2022-162
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –genomförande. Projektet är en förstudie som utreder förutsättningar för insatser som gynnar många som bor och verkar på landsbygden.
Insatsområde: Konkurrenskraft
Bedömning: Ansökan får 331 poäng (avslagsnivå 280 poäng)
LAG:s motivering: Spännande att utreda förutsättningarna för förädling av en platsgiven resurs inom området ädellövträd, som i sin tur kan ge nya affärsmöjligheter. Med avstamp i den skånska skogsstrategin och de möjligheter som lyftes i förarbetet binder förstudien samman träförädlare, skogsägare och konsumenter med projektägaren Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen och nätverket Helgeå Model Forest. Ett breddat nätverk och ökad samverkan ger breddad kompetens och socialt kapital vilket har betydelse för en hållbar utveckling.  Ett eventuellt genomförandeprojekt knyter an till att nordöstra Skåne traditionellt är historiskt en bygd med flera olika träförädlingsföretag med många olika specialprodukter med hög förädlingsgrad.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 149 707 kr, varav 49 988 kr är i form av offentlig resurs. 99 719 kr (66,61%) finansieras med projektstöd och 49 988 kr (33,39%) finansieras av Skogsstyrelsen med en offentlig resurs. Projektet finansieras som klumpsumma.
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med projektstöd.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området i Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsens resultat kan ge många markägare och skogsägare i området nya möjligheter i sina verksamheter. Insatsen är starkt identitetsskapande för området och kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra Skåne

Dela: