Beviljade projekt

Torgbyggnad

Publicerades den 29 juni 2022

I projektet uppförs en torgbyggnad i Maglehem bestående av två skärmväggar under tak samt en fast cykelpump med verktyg. Byggnaderna syftar till att öka gemenskap och stolthet i byn, att erbjuda lokala entreprenörer bättre möjligheter att sälja och marknadsföra sina produkter till boende och besökare och att ge besökare en fördjupad bild av Maglehem som knutpunkt för kultur och natur.

I torgbyggnaden inordnas byns befintliga anslagstavla och det i dag tillfälliga arrangemanget för försäljning av närodlade produkter. I projektet undersöks också i samverkan med kommunens tjänstepersoner hur en servicenod för vandring och cykel kan skapas utifrån cyklister och vandrares behov och önskemål, i kombination med näringslivets och andra organisationers nytta. Som ett första steg installeras en fast cykelpump med verktyg i torgbyggnaden.Torgbyggnaderna syftar också till att få boende och besökare att i högra grad använda de naturslingor som finns i naturreservaten. Projektet har förberetts som ett delprojekt inom Skånes Ess paraplyprojekt förstudier.

Mål:

  • Att ha byggt två torgbyggnader som på ett naturligt sätt smälter in i miljön med funktionernasom beskrivs ovan.
  • Att ha installerat en fast cykelpump med verktyg.
  • Att ha skapat en samlingspunkt för Maglehems innevånare och besökare.
  • Att ha kommunicerat och marknadsfört torgbyggnaderna till boende och besökare.

Samarbeten: Kristianstads kommun, brandkåren i byn, föreningar, t ex Vi i Maglehem, bygdegårdsföreningen och Blåherremöllas vänner, företag i byn samt boende i byn.

Webb: https://maglekultur.se

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-03-16
Projektnamn:  Torgbyggnad
Sökande: Maglehems Kulturförening
Journalnummer: 2021-3385
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som bor och verkar på landsbygden.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning: Ansökan får 316 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: ”Maglehem med sin öppna kultur där Österlen möter hav och land har varit en knutpunkt sedan 1200-talet. Från den tiden till dagens moderna samhälle har samlingsplatser alltid knutit ihop människor. Här startade den välkända Konstrundan 1968, som numera lockar tusentals besökare till Sydöstra Skåne. Med den potential som finns i Maglehem kan man i detta projekt återigen få människor att mötas och få Maglehem att blomstra. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 215 000 kr, varav 144.000 kr finansieras med projektstöd och 71.000kr finansieras av Kristianstad kommun.
LAG finansierar 67 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och tillsammans med Kristianstad kommuns medfinansiering är projektet fullt finansierat.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsen är identitetsskapande för området och gynnar såväl boende som verksamma och besökare till Maglehem

Dela: