Aktiviteter

Leader Östra Skåne stämma 14 september

Publicerades den 18 augusti 2022

En ny programperiod, med nya pengar för lokal utveckling i östra Skåne, startar i början av 2023. Nu är det dags att bilda ny organisation. Välkommen på vår första stämma för den nya leaderföreningen!

Föreningen Leader Östra Skåne är en ideell förening vars ändamål är att genom lokal utveckling utifrån leadermetoden, bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin för att bidra till landsbygdens utveckling inom det geografiska området.

Leaderföreningen ska ansvara för förvaltningen av leaderområdets verksamhet samt godkända utvecklingsstrategi.

Föreningens styrelse ska bestå av totalt 30 ledamöter med 21 ordinarie och 9 ersättare. Offentlig, ideell och privat sektor har vardera en tredjedel av platserna och sektorerna är jämnt fördelade mellan de tio kommunerna. Styrelsens sammansättning ska spegla området och bidra till en god helhetssyn.

Huvuduppgiften för styrelsen kommer att vara att prioritera de projekt som tillsammans ska uppnå utvecklingsstrategins syfte och mål. En första uppgift kommer blir att tillsätta personal till leaderkontoret.

 • Onsdagen den 14 september. Lättare förtäring serveras från 18.00 och stämman startar 18.30.
 • Helgehallen, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
 • Anmälan senast den 7 september: https://forms.gle/chxtTwNzUyYVP5fXA

Handlingar skickas ut på e-post till anmälda ca en vecka innan stämman. Varmt välkommen!


Följebrev Inbjudan Stämma Leader Östra Skåne, 22-08-18

En ny strategi för Leader Östra Skåne

Under 2021 har Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skåne tagit fram en gemensam utvecklingsstrategi för det nya leaderområdet, Leader Östra Skåne, som omfattar de tio kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Utöver att ha lyssnat av faktiska behov och visioner som finns i området, har vi förhållit oss till EU:s målsättningar och de förutsättningar politiken ger. Den lokala strategin har också samordnats med andra utvecklingsplaner, t.ex. den regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner.

Budget för 2023–2027

Leader Östra Skåne tilldelas 67 miljoner för programperioden 2023–2027. Detta beslutar Jordbruksverket som fördelat en total budget på 1,675 miljarder till 40 leaderområden i hela Sverige.

Budgeten har fördelats utifrån leaderområdets yta, antal invånare, poängsättning av strategin samt en särskild tilldelning till sammanslagna områden. Leader Östra Skåne, som omfattar tio kommuner, har med 67 miljoner tilldelats den största budgeten i landet. Budgeten är inklusive offentlig medfinansiering.

Vad händer nu?

 • Utvecklingsstrategin skickades in den 14 oktober 2021 för att ansöka om att bilda leaderområdet Leader Östra Skåne. I juni 2022 gavs besked att strategin blivit prioriterad samt tilldelad budget för leaderområdet.
 • För att kunna ansöka om att starta verksamheten ska en ny leaderförening bildas med ny styrelse. Ansökan görs senast 15 oktober 2022 och strategin kompletteras då med urvalskriterier samt målvärden för indikatorerna.
 • Den nya programperioden startar 2023 så snart leaderföreningen får startbesked.
 • Programperioden 2014–2020 har förlängts till och med 2024 och Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER Sydöstra Skånes verksamheter kommer därför att löpa parallellt med Leader Östra Skåne ett par år.

Vision, mål och insatsområden för 2023–2027

Leader Östra Skåne är en mångfacetterad del av Skåne och omfattar tio kommuner: Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Området är ett av Skånes mest utpräglade landsbygdsområden där småskaligheten är framträdande.

Leader Östra Skåne har identifierat fem övergripande mål som bedöms vara viktiga för att uppnå visionen om en levande landsbygd:

 1. Ökad platsattraktivitet
  2. Förhöjd idékraft
  3. Ökad tillväxt och sysselsättning
  4. Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat
  5. Stärkt delaktighet och tillhörighet

Till målen har tre insatsområden kopplats, vilket har varit det viktigaste verktyget för att kunna prioritera arbetet i Leader Östra Skåne. De insatsområden som ska föra arbetet mot målen och visionen är:

 1. Platsutveckling, stolthet och delaktighet
  2. Konkurrenskraft och kompetens
  3. Grön transformation

Vad är Leader?

Leader har funnits inom EU sedan 1991 och introducerades i Sverige 1995 i samband med EU-inträdet. Leader är en fransk förkortning för Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.

Leadermetoden är ett etablerat arbetssätt för lokal utveckling. Metoden är både ett arbetssätt och ett angreppssätt som sammanför aktörer från den lokala trakten i samarbete utöver de vanliga gränserna.

Dela: